Založení společenství vlastníků jednotek

Mnozí vlastníci, kteří jsou nájemníky bytů v domech ve správě bytových družstev, by rádi převedli byty do svého vlastnictví a stali se tak členy společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku, při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.

Na rozdíl od předchozí úpravy dle zákona o vlastnictví bytů již nevzniká společenství vlastníků automaticky a vlastníci tak musí učinit vícero administrativních kroků k jeho založení.

Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.

Proces vzniku společenství se skládá ze dvou kroků, tedy ze založení a ze vzniku. Společenství vlastníků se založí přijetím stanov a vznikne až zápisem do veřejného rejstříku (konkrétně do rejstříku společenství).

Pokud jde o založení, může k němu dle zákona dojít dvěma způsoby – buď uvedením stanov přímo do prohlášení vlastníka, nebo přijetím stanov v rámci zakladatelského právního jednání vlastníků jednotek.

Vzhledem k tomu, že při uvedení stanov do prohlášení vlastníka odpadá při založení společenství nutnost přítomnosti notáře při schvalování stanov (čímž se ušetří zhruba 10 tisíc Kč), doporučujeme volit tento postup. Druhý uvedený postup se uplatní při specifických situacích, kdy již došlo k vymezení jednotek před 1. lednem 2014 a ty byly zapsány do katastru nemovitostí až v roce 2014, nebo vyrozumění katastrálního úřadu o zápisu třetí jednotky do katastru nemovitostí bylo třetímu vlastníkovi doručeno až v roce 2014.

Druhou fází při zakládání společenství vlastníků je jeho samotný vznik, ke kterému dochází zápisem do rejstříku společenství. Zde musí navrhovatel vyplnit formulář návrhu na zápis společenství do veřejného rejstříku, přičemž je tak možno provést pouze prostřednictvím takzvaného inteligentního formuláře na webových stránkách http://or.justice.cz. K návrhu je pak nutné připojit veškeré potřebné přílohy, mezi které patří především.

Je nutno si obstarat:

 • prohlášení vlastníka a vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o zápisu do katastru nemovitostí,
 • čestné prohlášení členů volených orgánů (členové výboru, předseda společenství vlastníků, členové kontrolní komise apod.) a jejich souhlasy se zápisem do rejstříku společenství,
 • u osob, které byly zvoleny do funkce rozhodnutím výboru tedy u předsedy a místopředsedy se musí se doložit i zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy/místopředsedy, stejně tak u kontrolní komise,
 • kolky v hodnotě 6.000,- Kč

Návrh na zápis založeného společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek podávají všichni členové výboru nebo předseda společenství vlastníků jednotek.

Nevíte si rady se založením SVJ? Pomůžeme Vám...

Vzhledem k tomu, že založení společenství vlastníků je administrativně i právně poměrně složitý proces, rádi Vám s ním budeme asistovat, přičemž nabízíme zejména tyto služby:

 • založení a vznik společenství vlastníků – 13.000,- Kč bez DPH
  • obsahuje veškeré činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků, tedy:
   • vypracování stanov společenství, jež se stanou součástí prohlášení vlastníka,
   • vypracování veškerých dokumentů potřebných pro zapsání společenství do veřejného rejstříku (zejména návrh na zápis společenství do rejstříku, zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy, prohlášení členů výboru, že souhlasí se zápisem do rejstříku a že splňují podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce atd.)
   • podání návrhu na zápis příslušnému rejstříkovému soudu

Cena nezahrnuje odměnu notáře za vyhotovení notářského zápisu, pokud by byl potřeba a dále nezahrnuje kolky ve výši 6 000,-Kč za zápis společenství do veřejného rejstříku.

 • Vypracování prohlášení vlastníka, kterým se vymezí jednotky. 650,- Kč bez DPH jednotka, nejméně 10.000,- Kč bez DPH
  • týká se jak již existujících budov, tak i budov rozestavěných (developerských projektů). V ceně nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků.
 • Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky - 1.200,- Kč bez DPH/smlouva
  • Vypracování kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky z BD na vlastníka. Tato služba se týká již existujících jednotek i jednotek rozestavěných (dosud nezkolaudovaných). Tato služba nezahrnuje vypracování smlouvy o dalším členském vkladu a netýká se převodu do spoluvlastnictví více osob.
 • Likvidace bytového družstva či s.r.o. Cena služby je v závislosti na velikosti družstva bez DPH: 3 - 7 000,-Kč / měsíc po max. devět měsíců – následně pak zdarma.
  • Uvedená cena služby obsahuje pouze odměnu likvidátora po dobu maximálně 9 měsíců a k nákladům likvidace je tak nezbytné připočítat ještě samotné věcné výdaje likvidace, které jsou tvořeny zejména těmito položkami: odměna notáře za účast na členské schůzi o zrušení družstva/SRO a vyhotovení notářského zápisu; zveřejnění informace o likvidaci v Obchodním věstníku ve dvou po sobě jdoucích termínech; kolky za změnu zápisu v obchodním rejstříku; výdaje na korespondenci, kopírování a vidimaci; archivace dokumentů; výdaje uvedené v ustanovení § 9 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.; v celkové výši cca. 20.000,-Kč.

Rychle a snadno se zeptejte:

Napište nám:

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ
info@pravnik-svj.cz

Potřebujete poradit? Zavolejte.
601 222 819


Partneři projektu:


Získat rádce e-mailem